Sierpc, 15.02.2024 r.

WSKAŹNIKI DLA CIEPŁOWNI SIERPC SP. Z O.O. ZA 2023 ROK

Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. w związku z wydanym Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2554) na podstawie -Sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, o którym mowa w art. 7b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022r poz. 1385, z późn. zm.) za rok 2023 r., informuje:


Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym:
0%

Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm. ):
1,366

Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm. ), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ]:
180 177