UMOWA PRZYJĘCIA NIEODPŁATNIE SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH

 

 

 
 Zawarta w dniu…………………………. pomiędzy………………………………………………………………………….
………………………………………………………….. reprezentowaną przez ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej w treści umowy „Przejmującym”
a …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej w treści umowy „Przekazującym”

 

       §1


Przedmiotem przekazania – przejęcia jest:

1. Sieć ciepłownicza wysokich parametrów do posesji przy  ul. …………………………………………. Rury stalowe w kanale łupinowym …………………………………………………..Izolacja gipsowa. Zakres: od włączenia do sieci cieplnej ………………………………………………………. zaworów odcinających włącznie mieszczących się w budynku posesji nr ……………………………………….  Konserwacja instalacji cieplnej wewnątrz budynku nr …………………………………………………… leży po stronie właściciela budynku.
O wartości rynkowej        ……………………..zł

2. Stan techniczny jest „Przejmującemu” znany i został określony w protokóle z przeglądu technicznego.

 

§2

 

„Przekazujący” przekazuje „Przejmującemu” na własność, nieodpłatnie opisany w §1 przedmiot przekazania wraz z posiadaną dokumentacją, „Przejmujący” zaś ten przedmiot przejmuje.

      
§3

 

Wartość przedmiotu przekazania- przejęcia strony określają na kwotę ……………………………………….
(słownie……………………………………………………………………………………………………………………………….)§4

 

„Przekazujący” oświadcza, że jest właścicielem przekazywanych środków  trwałych, które opisane zostały w §1 umowy.

      

§5

 

„Przekazujący” oświadcza, że przedmiot przekazania- przejęcia wolny jest od obciążeń finansowych i praw osób trzecich.

 

§6

 

„Przejmujący” zobowiązuje się do :
  
a) zapewnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami obsługi, konserwacji i remontu przejętego majątku,
b) zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji wraz z odpowiedzialnością prawną za przejęty majątek.

§7

 

Od daty zawarcia umowy wszelkie opłaty i ciężary związane z przedmiotem przekazania – przejęcia obciążać będą „Przejmującego”. 

§8

 

Strony oświadczają, że wydanie przedmiotu przekazania- przejęcia nastąpi z dniem podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego środka trwałego.

§9

 

W sprawach nieregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§10

 

Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu rzeczowo właściwych sądów powszechnych.

 

§11

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

 

 

 

 

 

 Przekazujący:                                                                                        Przejmujący: 

      
 

.