REGULAMIN
warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej i przyłączy
„Ciepłowni Sierpc”

1. Przyłączenie Odbiorcy do sieci cieplnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Ciepłowni zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.
2. Z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia może wystąpić każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą użytkowane urządzenia i instalacji polegające przyłączeniu.
3. Nie posiadający tytułu prawnego, o którym mowa w punkcie 2 może wystąpić z wnioskiem o „wstępne warunki przyłączenia”.
4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 Dostawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi o istniejących możliwościach realizacji i potrzeb wnioskodawcy.
Przy wydaniu wstępnych warunków przyłączenia stosuje się odpowiednio punkt 6 i 8.
5. Wstępne warunki przyłączenia, o których mowa w punkcie 3 są ważne 1 rok od daty wydania.
6. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia w zależności od potrzeb powinien zawierać: 

a) oznaczenie wnioskodawcy, 
b) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu względem istniejącej sieci i obiektu budowlanych,
c) określenie tytułu prawnego wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w którym będą użytkowane, podlegające przyłączeniu urządzenia lub instalacje cieplne, 
d) określenie zamówionej mocy cieplnej i rodzaju potrzeb cieplnych oraz minimalnego poboru mocy cieplnej w okresie poza sezonem grzewczym, a przypadku poboru ciepła dla celów technologicznych- harmonogram o poborze mocy cieplnej w ciągu doby, tygodnia, roku. 
e) informacje określające roczne zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie m² powierzchni ogrzewanych pomieszczeń oraz informacji o wynikach audytu energetycznego obiektu, a w przypadku braku takich informacji charakterystykę obiektu, do którego będzie dostarczone ciepło,
f) określenie parametrów nośnika ciepła w instalacji odbiorczej,
g) określenie terminu rozpoczęcia poboru ciepła.

7. Ciepłownia wydaje warunki przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 30dni od daty złożenia wniosku i przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie.
8. Warunki przyłączenia w zależności od potrzeb określają:

a) miejsce i sposób przyłączenia urządzeń lub instalacji odbiorczej do sieci cieplnej, 
b) zakres niezbędnej rozbudowy sieci w związku z realizacją warunków przyłączenia,
c) miejsce dostawy lub odbioru ciepła oraz miejsce jego pomiaru, 
d) wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego,
e) wymagania w zakresie regulacji przepływu nośnika ciepła oraz urządzeń do automatycznej regulacji dostaw ciepła,
f) sposób zabezpieczenia instalacji odbiorczych,
g) sposób uzupełniania ubytków nośnika ciepła w instalacjach odbiorczych, 
h) inne niezbędne do opracowania dokumentacji techniczno-projektowej, informacje i wymagania , a w przypadku sieci ciepłowniczej, która nie jest przewidziana w miejscowym planie zaopatrzenia miasta w ciepło, warunki przyłączenia określają również zakres budowy sieci ciepłowniczej. Warunki przyłączenia są ważne 2lata od daty wydania.

9. Po zaakceptowaniu przez wnioskodawcę warunków przyłączenia Dostawca i Wnioskodawca mogą zawrzeć umowę na realizację tych warunków, zwaną dalej „umową o przyłączenie” z zastrzeżeniem punktu 3.
10. Dostawca ma obowiązek zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci ciepłowniczej, w tym przyłączenie odbiorców pod warunkiem , że sieci te przewidywane są w miejscowym planie zaopatrzenia miasta w ciepło. 
11. Ponoszone przez Dostawcę wydatki na finansowanie budowy przyłączy oraz rozbudowy sieci ciepłowniczej mogą być pokrywane ze środków własnych Dostawcy, środków obcych w sposób określony w uchwalonych przez rade miejską założeniach lub gminnym planie zaopatrzenia w ciepło. Warunki finansowania przez dostawcę kosztów przyłączenia i rozbudowy sieci ciepłowniczej określa się dla każdej wyodrębnionej sieci.
12. W przypadku gdy przyłączenie węzła cieplnego w obiekcie Odbiorcy dotyczy sieci ciepłowniczej przewidywanej „ w planie zaopatrzenia miasto w ciepło.” Dostawca ma obowiązek realizacji pokrycia kosztów przyłączenia węzła cieplnego obejmujących koszty rozbudowy sieci ciepłowniczej , budowy przyłącza oraz koszty zakupu i montażu układu pomiarowo rozliczeniowego, jak również urządzenia ustalającego obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła dostarczonego sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego. 
13. W przypadku, gdy przyłączenie węzła cieplnego dotyczy sieci ciepłowniczej, której nie przewiduje się miejscowym „ planie zaopatrzenia miasto w ciepło” zakres rozbudowy sieci ciepłowniczej i budowy przyłącza oraz związane z tym nakłady, a także warunki realizacji i pokrywanie kosztów przyłączenia określa się w umowie o przyłączenie zawartej między Dostawcą, a podmiotem ubiegającym się o przyłączenie.
14. Warunki realizacji i finansowania określają:

a) przepisy rozporządzenia przyłączeniowego,
b) przepisy rozporządzenia taryfowego- dostawca pobiera od odbiorców określone taryfie opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczych. Stawka opłaty przyłączeniowej stanowi ¼ średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę sieci służących do przyłączenia nowych węzłów cieplnych, uwzględnionych w planie rozwoju dostawcy,
Jednostkowe koszty, stanowiące postawę do obliczenia bazowej stawki opłaty za przyłączenie, oblicza się wg wzoru kp= 0,25Kp : Lp gdzie poszczególne symbole oznaczają:
kp – średnioroczne nakłady inwestycyjne dla danego rodzaju przyłączy w zł , 
Kp- średnioroczne nakłady inwestycyjne dla danego rodzaju przyłączy w zł,
Lp- średnio w roku łączną długość odcinków rurociągów dla danego rodzaju przyłączy określonych w planie rozwoju w m. 

15. Jeżeli umowa o przyłączenie nie stanowi inaczej, opłata za przyłączenie do sieci ciepłowniczej pobierana jest przed rozpoczęciem dostawy ciepła. 
16. Określenie w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz próby końcowe i odbiór końcowy przyłącza, węzła cieplnego instalacji odbiorczych są przeprowadzone przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, które zawarły umowę. Koszty prób ponosi inwestor. 
17. Odbiorca ma obowiązek nieodpłatnie umożliwić dostawcy , w obrębie swoich nieruchomości budowę lub rozbudowę sieci ciepłowniczych i przyłączy.
18. Odbiorca nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie urządzeń pomiarowych, regulacyjnych i armatury, stanowiących elementy przyłącza do węzłów cieplnych lub instalacji odbiorczych w obiektach tego odbiorcy, a także pokrywa inne koszty, związane z utrzymaniem tych pomieszczeń lub miejsc zainstalowanych urządzeń, jeśli umowa o przyłączeniu nie stanowi inaczej. 
19. Dostawca ma obowiązek powiadomienia odbiorcy o planowanych terminach prac o których mowa w punkcie 17 i 18 z wyprzedzeniem umożliwiającym odbiorcy przygotowanie do tych prac. 
20. Jeżeli w ciągu 5lat po wybudowaniu przyłącza zostanie do niego przyłączony 1 lub więcej nowych odbiorców. Dostawca ma obowiązek ustalenia kosztów wspólnych dla tych odbiorców odcinka sieci ciepłowniczej i obliczenia nowych opłat za przyłączenie oraz zwrócenie pierwszemu odbiorcy ewentualnej nadwyżki poniesionych przez niego opłat za przyłączenie.
21. Dostawca może odstąpić od pobierania opłat za przyłączenie, jeżeli pozwalają na to warunki techniczno- ekonomiczne.
22. Warunkiem uruchomienia dostawy ciepła jest protokół odbioru sieci, przyłącza i węzła cieplnego oraz zawarcie przez odbiorcę z dostawcą umowy sprzedaży ciepła.

SCHEMAT
 postępowania  osoby zainteresowanej przyłączeniem się do sieci cieplnej

1. Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia. Składa Wnioskodawca w biurze Ciepłowni Sierpc, ul Przemysłowa 2a.
2. Określenie warunków przyłączenia do sieci cieplnej wydaje Dyrektor Ciepłowni oraz załącza projekt umowy o przyłączenie.
3. Zawarcie umowy o przyłączenie zawierają strony poza zaakceptowaniu warunków.
4. Opracowanie dokumentacji technicznej w oparciu o wydane warunki przyłączenia oraz ustalenia stron w umowie. Wykonuje odbiorca lub Ciepłownia w zakresie wynikającym z umowy.
5. Uzgodnienie dokumentacji – wykonuje Ciepłownia.
6. Uzyskanie pozwolenia na budowę.- wykonuje Ciepłownia lub Odbiorca w zakresie wynikającym z umowy.
7. Realizacja inwestycji w poparciu o projekt budowlany. –wykonuje Ciepłownia lub Odbiorca w zakresie wynikającym z umowy.
8. Sporządzenie protokółu końcowego inwestycji i przekazanie jej do eksploatacji.
Zgłoszenie do Dyrektora zakończenie robót o odbiór na podstawie dokumentacji powykonawczej, protokółów odbioru częściowego robót oraz dokumentacji geodezyjnej.
9. Zawarcie umowy o sprzedaż ciepła.

Wymagane dokumenty to 

– zamówienie mocy na dostawę ciepła
– umowa sprzedaży ciepła ( druk ciepłowni) 
– tytuł prawny do obiektu
– NIP, REGON

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem do praw i obowiązków Dostawcy i Odbiorcy mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo energetyczne, Kodeksy Cywilnego, rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, rozporządzenia taryfowego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.