Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Home » Odbiór inwestycji ekologicznej
 

 

W kwietniu 2011r została opracowana Koncepcja techniczno – ekonomiczna modernizacji systemu ciepłowniczego Sierpca polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskanej ze spalania gazu ziemnego, poprzez prace 4 silników gazowych.

W koncepcji przedstawiono prognozy przychodów Ciepłowni osiągniętych z tytułu planowanej inwestycji i przyjęto w niej następujące założenia:

a) założono stały poziom dochodów,

b) moc elektryczna – 4MW,

c) moc na potrzeby energii cieplnej – 5,44 MW,

d) ceny energii cieplnej i mocy przyjęto jak obowiązywało w roku 2011 w taryfie,

e) ceny jednostkowe energii elektrycznej przyjęto na podstawie notowań cen energii na Towarowej Giełdzie Energii,

e) cenę za "żółty certyfikat" przyjęto na podstawie notowań cen energii na TGE.


W koncepcji został opracowany harmonogram rzeczowo – finansowy w/w przedsięwzięcie.

Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że zużycie węgla zmaleje o około 6000 Mg a zastąpi go gaz ziemny. Jest to paliwo "czyste" i z jego spalania emisja pyłu, tlenków siarki i sadzy zmniejszy się o około 50%. Podobnie zmaleje emisja dwutlenku węgla w stosunku do uzyskanej energii.

Modernizacja systemu ciepłowniczego poprawi jego efektywność a wynikiem zastosowania układu wysokosprawnej kogeneracji będzie oszczędność energii pierwotnej w paliwie.

Przedsiębiorstwo będzie mogło dobrze się rozwijać gdyż pojawią sie nowe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i umorzenia świadectw pochodzenia.


W dniu 2 czerwaca 2011r Dyrektor Zarządu zwrócił się pismem do Rady Nadzorczej (w załączeniu przedstawił koncepcję techniczno – ekonomiczną modernizacji systemu ciepłowniczego) o rozszerzeniu działalności Spółki poprzez rozpoczęcie inwestycji polegającej na zastosowaniu systemu kogeneracji zasilanego gazem ziemnym z czterema gazowymi silnikami tłokowymi.

Przedstawił, że podjęcie inwestycji wymaga:

1. opracowania dokumentacji technicznej,

2. zakupu czterech silników gazowych o łącznej mocy 4,0 MWel i 5,44 MWc,

3. modernizacji układu pompowego kotłowni w celu przygotowania go do współpracy z silnikami gazowymi,

4. wykonanie przyłączy gazowych i energetycznych.

Przewidywana wartość inwestycji 13 200 00 zł.

Źródła finansowania wskazał:

1. 25% środki własne,

2. pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie.


W dniu 7 czerwca 2011 roku po zapoznaniu się z pismem i koncepcją Rada Nadzorcza podjęła uchwałę pozytywnie akceptując projekt Dyrektora o rozbudowie systemu ciepłowniczego i wniosła o przyjęcie stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników.


Walne Zgromadzenie uchwałą nr 214/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku wyraziło zgode na:

1. zaangażowanie środków własnych Spółki do 25% inwestycji,

2. zaciagnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie z przeznaczeniem na zrealizowanie inwestycji.

W drodze przetargu nieograniczonego wg przepisów zamówień publicznych wybrano inwestora zastepczego firmę Juwę "PPH" Białystok.

W dniu 5 lipca 2011 roku podpisano umowę z inwestorem zastępczym na " Modernizację systemu ciepłowniczego w Sierpcu"

Inwestycja została podzielona na 3 etapy:

I przygotowanie inwestycji

II realizacja

III rozliczeniu końcowego inwestycji wraz z audytem projektu.


W dniu 7 października 2013 roku zgodnie z przepisami zamówień publicznych został ogłoszony przetarg nieograniczony na " Przebudowę ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujace na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej opartej na paliwie gazowym.

Do przetargu przystapiły 2 firmy. Wybrano firmę Energotechnika Sp. Z o.o., 04-247 Warszawa,

ul. Chełmżyńska 25 za cenę 15 831 639.97 zł brutto, przy deklarowanej sprawności całkowitej 93,20%.


Dnia 16 października 2013 roku podpisano z firmą Energotechnika umowę na wykonanie robót. Wykonawca zobowiązał się zakończyć roboty do 30.09.2014r.


30 grudnia 2013 roku zawarto umowę z WFOŚ i GW, który udzielił nam preferencyjnej pożyczki w kwocie 8 936 848 zł na przebudowę systemu ciepłowniczego przy całkowitym koszcie inwestycji 12 871 252,01 zł netto.

Bez tej pożyczki realizacja tak dużej inwestycji byłaby niemożliwa.

Zaangażowanie tych instytucji pozwoliło wykonać planowaną inwestycję. Urządzenia przeszły próby rozruchowe i 80 godzinny ruch próbny.
 

Podpisał

Dyrektor Ciepłowni

Andrzej Waliszewski