Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Home » Regulaminy » Regulamin praw i obowiązków
 

 REGULAMIN
   praw i obowiązków Odbiorcy i Dostawcy.Prawa Odbiorcy:

Odbiorca to każdy kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy sprzedaży ciepła z Ciepłownią.

Odbiorca ma prawo:

1. Ubiegać się o zawarcie z Nim przez Dostawcę umowy na dostawę energii cieplnej, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia, a Odbiorca spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru oraz posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego energia cieplna ma być dostarczona
2. Domagać się dostawy energii cieplnej na warunkach określonych umową.
3. Żądać od Dostawcy przeprowadzenia kontroli funkcjonowania urządzeń kontrolno- pomiarowych należących do Dostawcy na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
4. Wystąpić do Dostawcy o udzielenie mu pomocy, na zasadzie odpłatności przy usuwaniu awarii na urządzeniach ciepłowniczych stanowiących własność Odbiorcy.
5. Dochodzić bonifikaty wynikającej z niedotrzymania lub nienależytego wykonania usług przez Dostawcę na warunkach określonych w umowie stron.
6. Zgłaszać reklamacje dotyczące wysokości naliczonych opłat za energie cieplną w terminie i na zasadach określonych w umowie sprzedaży ciepła.
7. Zgłaszać skargi i wnioski do Dostawcy na warunkach określonych w umowie sprzedaży ciepła.
8. Zapoznanie się z treścią obowiązujących przepisów, taryf i cenników w sprawie sprzedaży energii cieplnej w siedzibie Dostawcy.


Obowiązki Odbiorcy.


Odbiorca ma obowiązek:

1. Odbierać i używać energię cieplną zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
2. Zapewnić prawidłową eksploatację urządzeń ciepłowniczych stanowiących własność Odbiorcy oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt z wyjątkiem napraw uszkodzeń wynikających z winy dostawcy. Koszty takich napraw obciążają Dostawcę.
3. Konserwować i dokonywać na swój koszt wszelkich napraw instalacji wewnętrznej.
4. Utrzymywać pomieszczenia, w których znajduje się węzeł ciepłowniczy, w sposób eliminujący możliwość mechanicznego uszkodzenia lub kradzieży urządzeń ciepłowniczych, a ponadto:
 - pokryć w pełnej wysokości straty wynikające z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty urządzeń będących własnością Dostawcy.
 - zachować w stanie nienaruszonym plomby założone przez Dostawcę na urządzeniach kontrolno-pomiarowych oraz na instalacji.
5. Niezwłocznie zawiadomić dostawcę o zauważonych uszkodzeniach, awariach lub nieprawidłowościach wskazań urządzeń kontrolno-pomiarowych.  Zawiadomienie nie zwalnia odbiorcy od obowiązku płacenia bieżących należności za energie cieplną. 
6. Zapewnić Dostawcy:
 - dostęp do rozliczeniowych przyrządów pomiarowych zainstalowanych u odbiorcy
 - możliwość przeprowadzenia  kontroli stanu urządzeń odbiorczych oraz kontroli dotrzymywania przez Odbiorcę warunków umowy.
 - możliwość wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń Dostawcy zainstalowanych u odbiorcy. W przypadku braku możliwości dokonywania odczytu przyrządów pomiarowych przez Dostawcę lub gdy Odbiorca odmawia dokonania niezbędnych napraw urządzeń kontrolno- pomiarowych mają zastosowanie procedury przedstawione w regulaminie „ zasad rozliczenia należności za dostarczoną energię cieplną”.
7. Uzgadniać z Dostawcą planowane zmiany i modernizacje urządzeń ciepłowniczych stanowiących własność Odbiorcy.
8. Pokryć koszty ubytków nośnika ciepła wynikających z jego winy. Opłata za ubytki liczona będzie wg taryfy dla ciepła. W przypadku planowanego zrzutu i uzupełnienia w instalacji powiadomić Dostawcę o tym fakcie 2 dni wcześniej.


Odbiorcy zabrania się w szczególności:     

1. Przemieszczać urządzenia kontrolno-pomiarowe zakłócać ich funkcjonowanie, niszczyć i uszkadzać te urządzenia.
2. Zrywać plomby i osłony nałożone przez Dostawcę.

Przyłączenia i dostarczenia energii cieplnej wraz z umową przyłączeniową określającą warunki finansowe oraz realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.
12. Udzielić Odbiorcy upustu w wysokości określonej w umowie w przypadku naruszenia zasad dotyczących dostawy energii cieplnej.


Prawa Dostawcy:


Dostawca to Ciepłownia Sierpc sp. z o.o. dostarczająca odbiorcy ciepło na podstawie umowy sprzedaży ciepła zawartej z tym odbiorcą.


Dostawca ma prawo:

1. Nadzorować i kontrolować pracę związane z realizacją elementów systemu ciepłowniczego, pod względem zgodności ich realizacji z dokumentacją techniczną uzgodniona przez Dostawcę oraz pod względem jakości wykonanych robót. W tym celu ma prawo wstępu na plac budowy oraz zamieszczania uwag i uzgodnień w dokumentach sporządzonych w czasie trwania robót.
2. Uczestniczyć w odbiorze w/w prac oraz egzekwować od wykonawców realizacji wydanych zaleceń, warunkujących prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację wykonywanych elementów systemu ciepłowniczego.
3. Dokonywać przynajmniej raz w roku, kontroli funkcjonowania urządzeń ciepłowniczych Odbiorcy.
4. Dokonać demontażu własnych urządzeń kontrolno-pomiarowych znajdujących się w węzłach Odbiorcy w przypadku rozwiązania umowy na dostawę energii cieplnej.


Obowiązki Dostawcy


Dostawca ma obowiązek:

1. Zawierać umowy o świadczenia usług związanych z dostawą energii cieplnej z Odbiorcami albo podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania, a ubiegający się o zawarcie umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci odbioru.
2. Zapewnić Odbiorcy świadczenie usług związanych z dostawą energii cieplnej z uwzględnieniem warunków technicznych i ekonomicznych, uzgodnionych z Odbiorcą w drodze umowy.
3. Zapewnić prawidłowe utrzymanie urządzeń, stanowiących własność Dostawcy, służących do przesyłania, rozdzielenia energii cieplnej w stanie odpowiadającym wymaganiom odpowiednich przepisów i norm dotyczących budowy i eksploatacji tych urządzeń, ich naprawę na swój koszt z wyjątkiem przypadku, gdy naprawa lub wymiana wynika z winy Odbiorcy. W takim przypadku koszt z tytułu naprawy ponosi Odbiorca.
4. Udzielić odpłatnie wg obowiązujących taryf i cenników, pomocy Odbiorcy przy usuwaniu awarii na użytkowanych przez niego urządzeniach ciepłowniczych.
5. Zapewnić Odbiorcy lub upoważnionym przez niego osobom:
- dostęp do urządzeń kontrolno-pomiarowych zainstalowanych u Dostawcy,
- możliwość przeprowadzenia kontroli dotrzymywania przez dostawcę warunków umowy.
6. W przypadku gdy urządzenia kontrolno-pomiarowe należą do dostawcy, dokonywać na własny koszt kontroli funkcjonowania tych urządzeń:
- z własnej inicjatywy, bez pobierania dodatkowych opłat od Odbiorcy,
- na żądanie Odbiorcy:
a) w razie potrzeby lub na żądanie odbiorcy wymontować zakwestionowany licznik i sprawdzić go w laboratorium,  
b) doręczyć odbiorcy protokół sprawdzenia licznika w ciągu 14 dni od daty sprawdzenia prawidłowości jego działania, 
c) Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia licznika jedynie w ów czas gdy licznik sprawdzamy w laboratorium na żądanie Odbiorcy i nie stwierdzono błędu wskazań większego od określonego przepisami dla danej klasy dokładności ani innych wad powodujących nieprawidłowe działanie licznika .
7. Po stwierdzeniu nieprawidłowości wskazań licznika, przeprowadzić rozliczenie z odbiorcą w oparciu o szacowane przez dostawcę teoretyczne zapotrzebowanie energii cieplnej obliczone wg zasad zawartych w umowie.
8. Powiadomić Odbiorcę o terminach planowanych przerw w dostarczaniu energii cieplnej na wykonanie remontów urządzeń lub prac związanych z realizacją inwestycji w sieci cieplnej. Powiadomienie o terminie przerwy powinno nastąpić najpóźniej na 30dni przed terminem rozpoczęcia przerwy.
9. Niezwłocznie powiadomić odbiorcę o awaryjnej przerwie w dostawie energii cieplnej i o przewidywanym terminie wznowienia dostawy.
10. Niezwłocznie to jest po ustaleniu wielkości szkody, uregulować ewentualne roszczenia z tytułu odszkodowania za skutki prowadzonych przez dostawcę przy usuwaniu robót oraz awarii urządzeń ciepłowniczych będących własnością Dostawcy.
11. Określić na pisemny wniosek Odbiorcy warunki techniczne


W sprawach nieuregulowanych  niniejszym regulaminem do praw i obowiązków Odbiorcy i Dostawcy mają zastosowanie przepisy Prawa energetycznego, Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania administracyjnego.