Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Home » Umowy i zezwolenia » Umowa przyłączenia do sieci
 

UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPLNEJ NR ......./20......

 Zawarta w dniu.................20..... w Sierpcu pomiędzy: Ciepłownią Sierpc Spółką  z o.o. , 09-200 Sierpc, ul. Przemysłowa 2a zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000105777, NIP 776-000-18-88 i kapitale zakładowym w wysokości 463 000 zł zwaną dalej „Ciepłownią Sierpc Spółką z o. o. reprezentowaną przez:

Andrzeja Waliszewskiego Dyrektora Zarządu a,

.......................................................................................................................zwaną dalej „Wnioskodawcą”.Postanowienia ogólne


§1Niniejsza umowa zawarta zostaje:
- na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
( Dz. U.z 2007r.Nr 16, poz. 92)
- w związku z wydaniem warunków przyłączenia z dnia .................20.......r nr ......./20.............


§21. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano- montażowych oraz ich finansowania przez strony, na zasadach określonych w umowie.
2 .Przedmiotem umowy jest przyłączenie obiektu............................................ zlokalizowanego/planowanego na działce geodezyjnej nr ..................wchodzącej w skład nieruchomości o nr KW ............. prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sierpcu znajdującej się przy ul ........................................................................... do sieci ciepłowniczej stanowiącej własność Ciepłowni Sierpc w związku z planowanym zawarciem umowy sprzedaży ciepła.
3. Charakterystyka obiektu:

-kubatura obiektu -..................................(m³)
-moc przyłączeniowa wynikająca z potrzeb cieplnych wynosi :
c.o. -.........................................(KW)
c.w.u.-.......................................(KW)
inne............................................(KW)
4. Wnioskodawca oświadcza, że w stosunku do obiektu/ nieruchomości, o którym/ej mowa w ust.2 przysługuje mu prawo...................................................................................................................

 Zakres robót i zobowiązania stron


§3W celu realizacji przyłącza cieplnego dla potrzeb dostarczania energii cieplnej dla obiektu, o którym mowa w §2, strony zobowiązują się do wykonania następujących
prac : projektowych, budowlano- montażowych i odbioru , z których:

1. Wnioskodawca :
a) opracuje..................................................................................................................................

b) wykona (zleci) : ....................................................................................................................

2.Ciepłownia :
a) opracuje :................................................................................................................................

b) wykona: .................................................................................................................................

Termin realizacji prac


§4


1.Ustala się następujący termin wykonania poszczególnych prac przez:
1) Wnioskodawcę :
............................................................................................................................
2) Ciepłownia :
....................................................................................................................................................
2.Przeprowadzenie prób końcowych i ostateczny odbiór przyłącza wraz z uruchomieniem : 
.............................................................................................................................


§5Przewidywany termin rozpoczęcia dostaw ciepła w ilości określonej w §2 ust.3 z nowo    projektowanego przyłącza cieplnego nastąpi od................................................................................Odbiory prac


§61. Próby i odbiory częściowe oraz próby końcowe o ostateczny odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 będą przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, które zawarły tę umowę.
2. W przypadku zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 przed sezonem grzewczym, niezbędne próby końcowe i ostateczny odbiór mogą być przeprowadzone podczas sezonu grzewczego w ustalonym przez strony terminie, po rozpoczęciu dostarczania ciepła do obiektu.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 1 i 2, muszą być potwierdzone przez strony w protokołach przeprowadzenia tych prób i odbiorów.
4. Ciepłownia w trakcie odbiorów sprawdza zgodność wykonanych przez Wnioskodawcę prac z wydanymi warunkami przyłączenia.Granica własności i eksploatacji


§71. Sieć ciepłownicza przyłączeniowa/ układ pomiarowo - rozliczeniowy/ węzeł cieplny/  stanowić będą własność Ciepłowni. Granicę własności stanowić będą :
...........................................................................................................................................
2. Granica własności stanowić będzie jednocześnie granicę eksploatacji/ Granicę eksploatacji stanowić będą .....................................................................................................................Koszt wykonania przyłącza i opłata przyłączeniowa


§8Strony ponoszą koszty wykonania prac, do których są zobowiązane niniejszą mową.


§91. Wnioskodawca zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz Ciepłowni opłaty za przyłączenie w wysokości ..............................................................................................................................zł.(słownie :................................................................................................................................zł) ustalonej na zasadach określonych w części IV, pkt 4 .1 obowiązującej taryfy dla ciepła.
2. Wnioskodawca opłatę, o której mowa w ust. 1 przeleje na konto Ciepłowni :
...................................................................................................w terminie............dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
3. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu na konto Ciepłowni.
4. Odbiorca oświadcza, że jest / nie jest podatnikiem VAT, Nr NIP ...........................................
5. Opóźnienie w zapłacie ustalonej należności spowoduje naliczanie odsetek ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.Umowa sprzedaży


§101. Wnioskodawca zobowiązuje się do zawarcia z Ciepłownią Sierpc umowę sprzedaży ciepła w terminie ............. dni od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy.
2. Za dostarczone ciepło Wnioskodawca będzie rozliczany zgodnie z obecnie obowiązującą
taryfą dla ciepła²- symbol grupy odbiorców „.................” .
3. Wnioskodawca zobowiązuje się do odbierania energii cieplnej od Ciepłowni przez okres nie      krótszy niż ...........lat liczony od daty zawarcia umowy sprzedaży ciepła.


§111. W przypadku :

1) nie zawarcia przez Wnioskodawcę lub jego następcę prawnego umowy sprzedaży ciepła w gorącej wodzie,
2) rezygnacji przez Wnioskodawcę z dostaw ciepła przed upływem terminu o którym mowa w ust. § 10 ust. 3,
3) sprzedaży obiektu do którego dostarczane jest lub będzie ciepło w gorącej wodzie, względnie części tego obiektu przed upływem terminu, o którym mowa w § 10 ust.3, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrotu wartości nakładów poniesionych przez Ciepłownię na realizację zobowiązań określonych niniejszą umową.
Roszczenie określone w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ulega zmniejszeniu o .......jego wartości po upływie każdego roku obowiązywania umowy sprzedaży ciepła.


2. Roszczenie, o którym mowa w ust.1 pkt 3 nie przysługuje Ciepłowni, jeżeli nabywca obiektu przejmie prawa i obowiązki Wnioskodawcy wynikające z niniejszej umowy oraz umowy o dostawę ciepła.
3. W przypadku zmniejszenia przez Wnioskodawcę, przed upływem terminu , o którym mowa w § 10 ust. 3 umowy, mocy zamówionej poniżej mocy określonej w § 5 umowy, Wnioskodawca zobowiązany jest również do zapłaty roszczenia opisanego w ust. 1 w wysokości odpowiadającej wartości proporcjonalnej do zmniejszonej wielkości mocy zamówionej.Udostępnianie nieruchomości przez Wnioskodawcę Ciepłowni


§121. Wnioskodawca zobowiązany jest :

1) zapewnić Ciepłowni dostęp do nieruchomości oraz pomieszczenia węzła cieplnego w celu realizacji prac budowlanych objętych niniejszą umową i późniejszej eksploatacji przyłącza i węzła cieplnego;
2) udostępnić pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie przyłącza cieplnego i armatury stanowiącej element rozpatrywanego przyłącza a także pokryć koszty związane z utrzymaniem tych pomieszczeń lub miejsc, w których zainstalowano urządzenia, armaturę lub osprzęt wchodzący w skład wyposażenia węzła cieplnego.
3) ustanowić służebność gruntową w związku z przebiegiem sieci ciepłowniczej
.................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

2. Ciepłownia ma obowiązek :

1) powiadomienia Wnioskodawcy o planowanych terminach prac, o których mowa w §3 pkt 2, z wyprzedzeniem umożliwiającym Wnioskodawcy przygotowanie nieruchomości do przeprowadzenia tych prac.
2) w pomieszczeniu węzła cieplnego : ...................................................................................§13Ciepłownia zastrzega sobie prawo:

1) wykorzystania przyłącza na potrzeby dostarczania ciepła do innych odbiorców w przypadku istnienia rezerw mocy przesyłowej
2) przesunięcia terminów dostaw ciepła bez jakichkolwiek roszczeń wobec Ciepłowni w przypadku niedotrzymania przez Wnioskodawcę terminów, o których mowa w §4 pkt 1.
3) odstąpienia od umowy jeżeli z powodu przeszkód formalno- prawnych dotyczących przebiegu trasy przyłącza sieci cieplnej realizacja niniejszej umowy okaże się niemożliwa. O odstąpieniu od umowy Ciepłownia niezwłocznie powiadomi Wnioskodawcę.Niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, rozwiązanie umowy


§141. W przypadku przekroczenia przez Wnioskodawcę terminów, o których mowa w § 4 Ciepłownia zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania prac i wyznaczeniu ostatecznego terminu ich wykonania, nie krótszego niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
2. Odbiorcy przysługuje prawo pisemnego odstąpienia od umowy.
3. W przypadku wygaśnięcia umowy w trakcie jej realizacji na wskutek okoliczności o których mowa w ust. 1 i 2 Odbiorca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich nakładów poniesionych przez Ciepłownię z tytułu realizacji niniejszej umowy.
4. Za opóźnienie terminu rozpoczęcia dostaw ciepła:

- z winy Ciepłowni, Wnioskodawcy przysługuje kara umowna w wysokości obliczonej zgodnie z §39 ust.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 9 października 2006r w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło ( Dz. U. z 2006r. Nr 193, poz.1423).
- z winy Wnioskodawcy, Ciepłowni przysługuje kara umowna w wysokości utraconych wpływów z tytułu opłaty stałej za przesył zgodnie z aktualnie obowiązującą i zatwierdzoną przez Prezesa URE taryfą.

5.W razie, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej każda ze stron ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.Postanowienie końcowe

§15W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy:

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne, (tekst jednolity Dz. U. z 2006r .
Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15. 01. 2007roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych ( Dz. U. z 2007 r, Nr16, poz. 92),
- kodeksu cywilnego.


§16Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.§17Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie obowiązywania umowy rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla Ciepłowni Sierpc.


§18Umowę sporządzono w ........... jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla    Ciepłowni Sierpc.

CIEPŁOWNIA SIERPC                                                                                 WNIOSKODAWCA